Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Instrumente Structurale 2014-2020

FASP - Facilitarea Autodepășirii prin Stagii de Practică


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130677

REGIUNILE DE IMPLEMENTARE:  

Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia

regiuni

1.Județele regiunii Centru: Alba, Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita, Covasna;

2.Județele regiunii Vest: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;

3.Județele regiunii Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Constanța, Tulcea;

4.Județele regiunii Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași;

5.Județele regiunii Sud-Vest Oltenia: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE:

Facilitarea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, prin crearea de parteneriate între unitățile/instituțiile de învățământ și sectorul privat, dar și prin organizarea de stagii de practică, centrate pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale, cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile de persoane dezavantajate, pe domenii de pregătire profesională, care pun accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate în SNC și în SNCDI, corelate cu programe specifice de consiliere și orientare în carieră, în vederea facilitării inserției pe piața muncii a viitorilor absolvenți de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal (ISCED 2, 3 si 4).

Obiectiv Specific 1.  Selectarea, recrutarea GT, organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică etc.) pentru 182 de elevi din învățământul secundar și/ sau terțiar non-universitar, din regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, și creșterea gradului de conștientizare, cu privire la oportunitățile oferite de stagiile de practică, precum și cu privire la principiile inovării sociale, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și nediscriminare.

Obiectiv Specific 2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe corelate cu necesitățile pieței muncii, pentru cei 182 elevi din învățământul secundar și/ sau tertiar non-universitar, din regiunile vizate de proiect.

Obiectiv Specific 3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, prin încheierea a cel puțin 15 parteneriate / convenții între unitățile de învățământ și companii, dar și prin dezvoltarea unui mecanism de relaționare și comunicare online (de tip platformă, cerere-ofertă), care va funcționa ca un liant între elevi și potentialii angajatori, devenind un element de inovare în România.

Obiectiv Specific 4. Îmbunătățirea competențelor și abilităților a 182 de elevi în domeniul TIC, dar și îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul gestionării financiare personale, prin organizarea unor sesiuni de informare pe aceste domenii, monitorizarea gradului de creștere al competențelor și cunostințelor dobândite de grupul țintă, urmare a participării la activitățile proiectului și, de asemenea, stimularea competitivității în rândul elevilor și creșterea gradului de încredere al angajatorilor vizavi de capacitățile profesionale ale grupului țintă, prin intermediul unei competiții profesionale (concurs), cu acordarea a 35 de premii pentru cei mai buni.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri, organizate la nivelul unităților de învățământ.

ACTIVITĂȚI

Proiectul se desfășoară pe parcursul a doi ani:

1. Organizarea și derularea programelor de învățare la locul de muncă, care include organizarea a 6 evenimente de informare, în vederea selectării și recrutării grupului țintă, pe baza unei metodologii clare.

Vor fi:

  • 182 de persoane identificate și recrutate, dintre care 19 de etnie romă și 19 din mediul rural
  • 140 de persoane din grupul țintă certificate, dintre care 15 de etnie romă și 15 din mediul rural
  • 39 de persoane care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant, dintre care 4 de etnie romă și 4 din mediul rural 
  • 19 persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, dintre care 3 din mediul rural si 3 de etnie romă
  • 182 de kit-uri de practică distribuite 

Îmbunătățiri/ beneficii reale: recrutarea/ selectarea grupului țintă va fi efectuată unitar și fără a face discriminare, la nivelul grupului țintă, indiferent de sex, religie, etnie, domiciliu, va oferi egalitate de șanse pentru toate persoanele din grupul țintă vizat de proiect

2. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, pe baza unei metodologii stabilite

Îmbunătățiri/ beneficii reale: aceste rezultate vor contribui direct la îndeplinirea obiectivelor proiectului și la atingerea indicatorilor, beneficiul real constând în faptul că cei 182 de elevi din GT vor beneficia de activități care le vor îndruma pașii spre noi oportunități de carieră și succes.

3. Dezvoltarea sistemului de învățare la locul de muncă, ce implică o platformă online de tip e-jobs, 15 parteneriate noi incheiate și elaborarea unui studiu

Îmbunătățiri/ beneficii reale: aceste rezultate vor contribui direct la dezvoltarea unei relații cât mai strânse între instituțiile de învățământ și companiile private si vor releva elevilor cerințele de pe piața muncii.

4. Activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă

Pe baza unor metodologii de derulare sesiune informare TIC și de educație financiară, vor fi organizate:

  • 10 sesiuni de instruiri în domeniul TIC
  • 10 sesiuni de instruire în domeniul educației financiare
  • 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională
  • un concurs pe meserii, cu decernare de premii, constând în 35 de biciclete

Îmbunătățiri/ beneficii reale: Aceste rezultate vor contribui direct la îndeplinirea obiectivelor proiectului, deoarece vor contribui la stimularea competitivității elevilor, prin premiile puse în concurs.

REZULTATE PRECONIZATE:

  • Prin intermediul proiectului vor fi identificați și recrutați 182 de elevi, dintre care 19 de etnie romă și 19 din mediul rural

  • 140 de persoane din grupul țintă certificate în urma parcurgerii stagiilor de practică,  din care 15 de etnie romă și 15 din mediul rural

  • Minim 39 de persoane își vor găsi un loc de muncă, la încetarea calității de participant*, din care 4 de etnie romă și 4 din mediul rural

  • Minim 19 persoane vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant*, din care 3 din mediul rural și 3 de etnie romă.

* Termenul de ”Încetare a calității de participant” reprezintă intervalul de maxim 90 de zile de la momentul finalizării formării inițiale și obținerii unei certificări / diplome, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2022 (conform Ghidului Indicatorilor POCU - versiunea Septembrie 2020).

  • Vom crea 1 platformă online de tip e-jobs  

  • Vom încheia 15  parteneriate noi cu agenți economici pentru derularea stagiilor de practică

  • Vom încheia parteneriate cu instituțiile de învățământ interesate să participe la activitățile proiectului

  • Vom organiza 6 evenimente de informare cu privire la obiectivele și activitățile proiectulu

  • Vom desfășura 10 sesiuni de instruire în domeniul TIC

  • Vom desfășura 10 sesiuni de instruire în domeniul educației financiare

  • Vom organiza 6 evenimente de dezvoltare personală și profesională

  • Vom organiza 1 concurs pe meserii cu decernare de premii (premii constând în 35 de biciclete acordate

  • Vom elabora 1 studiu ce va indica impactul sistemului de învățare la locul de muncă asupra grupului țintă și asupra tuturor părților implicate

BUGET:

Valoarea totală a proiectului este de: 2,287,869.90 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1,938,323.40 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 340,276.29 de lei).

 

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

”Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Informații proiect

  • Inițiator

    Fundația ADEPT Transilvania

  • Perioada

    03 august 2020 - 02 august 2022 (24 de luni)

  • Valoarea

    2,287,869.90 lei

  • Parteneri

    Asociația de Reconstrucție, Dezvoltare și Inovare Socială (A.R.D.I.S.) - Partener 1

  • Echipa

    Liliana Gherghiceanu - Manager de Proiect


Nici o știre legată de acest proiect.
Nici un eveniment legat de acest proiect.
Nici un fișier atașat proiectului.

Arhivă Proiecte

Calendar evenimente